I
intervallo
References of "intervallo"
(Latin Words)


intervallo
Folio 33 r,1b
Folio 51 r,1c
Folio 52 r,1c
Folio 53 r,1b
Folio 97 v,2
Folio 127 v,1d
Folio 127 v,2
Folio 129 r,1
Folio 130 v,1e
Folio 140 r,1
Folio 142 r,1b
Folio 168 r,1b
Folio 182av,1