R
rationem
References of "rationem"
(Latin Words)


rationem
Folio 34 r,1a
Folio 38 r,1a
Folio 40br,1
Folio 40br,1
Folio 40cr,1a
Folio 40cr,1b
Folio 40cr,1b
Folio 40cr,1b
Folio 40cr,1c
Folio 46 r,1a
Folio 46 r,1b
Folio 48 r,1b
Folio 59 r,1b
Folio 59 v,1
Folio 59 v,1
Folio 61 r,4
Folio 61 r,4
Folio 61 r,4
Folio 61 r,4
Folio 61 r,4
Folio 61 r,4
Folio 61 r,4
Folio 61 r,4
Folio 64 r,2c
Folio 68 r,2b
Folio 79 v,1a
Folio 79 v,1a
Folio 79 v,1b
Folio 85 r,2
Folio 87 r,1a
Folio 87 r,1a
Folio 87 r,1b
Folio 88 r,1
Folio 88 r,1
Folio 88 r,1
Folio 88 v,1b
Folio 89av,1
Folio 114 r,1b
Folio 114 r,1b
Folio 138 v,1a
Folio 139 r,1b
Folio 139 r,2b
Folio 139 r,2b
Folio 139 r,2b
Folio 162 r,1a
Folio 162 r,1b
Folio 163 r,2a
Folio 163 r,2b
Folio 163 r,2b
Folio 163 v,1
Folio 164 r,3b
Folio 164 v,2
Folio 166 r,3b
Folio 169 v,1
Folio 172 r,1b
Folio 172 v,1a
Folio 172 v,3
Folio 172 v,3
Folio 172 v,3
Folio 177 r,1c
Folio 177 v,1b
Folio 180 r,1c
Folio 181 r,1a
Folio 185 r,1
Folio 185 r,1
Folio 185 r,1
Folio 185 r,1
Folio 186 v,1a
Folio 186 v,1a
Folio 186 v,1b
Folio 189 v,2
Folio 179 r,1c
Folio 179 r,1e
Folio 179 r,1e
Folio 179 r,1f
Folio 179bv,1a
Folio 179bv,1b
Folio 157 v,2