P
parallelas
References of "parallelas"
(Latin Words)


parallelas
Folio 88 r,1
Folio 88 v,1c
Folio 90 r,1c
Folio 102 v,1b
Folio 122 r,2c
Folio 122 r,2c
Folio 122 r,2d
Folio 179 r,1d
Folio 179 r,1e