O
orizontis
References of "orizontis"
(Latin Words)


orizontis
Folio 53 r,2
Folio 88 v,1b
Folio 88 v,1b
Folio 140 r,1
Folio 163 v,3c
Folio 163 v,3c
Folio 163 v,3c
Folio 163 v,3c
Folio 163 v,2b
Folio 168 r,1a
Folio 168 r,1a
Folio 177 v,1a
Folio 177 v,1b
Folio 180 r,1a
Folio 180 r,1b
Folio 179 r,1b