I
ipsam
References of "ipsam"
(Latin Words)


ipsam
Folio 36 r,1b
Folio 37 r,2a
Folio 37 r,2b
Folio 49 r,2b
Folio 51 r,1d
Folio 54 r,2
Folio 60 r,1b
Folio 64 r,2a
Folio 67 r,1b
Folio 86 r,1a
Folio 115 r,1a
Folio 122 r,2c
Folio 127 v,1d
Folio 132 v,1
Folio 142 r,1d
Folio 143 v,1b
Folio 161 v,1b
Folio 163 v,2b
Folio 164 v,1c
Folio 166 r,2
Folio 179 v,1b
Folio 182av,1