S
son
References of "son"
(Italian Words)


son
Folio 106 v,1k
Folio 128 v,1b